sleeper-adzing machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper-adzing machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper-adzing machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper-adzing machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper-adzing machine

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy đẽo gỗ tà vẹt