sleeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper.

Từ điển Anh Việt

 • sleeper

  /'sli:pə/

  * danh từ

  người ngủ; người hay ngủ

  tà vẹt (đường sắt)

  giường ngủ (trong toa xe); toa xe có giường ngủ

  gióng đỡ ngang

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngựa đua không ngờ thắng cuộc; quyển sách không ngờ thành công

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sleeper

  * kinh tế

  cổ phiếu đứng giá

  cổ phiếu nằm yên

  hội viên ẩn danh

  hội viên thụ động

  hội viên xuất vốn

  toa nằm (trên xe lửa)

  toa xe có giường ngủ

  * kỹ thuật

  dầm đỡ

  dầm gối

  xà ngang

  xây dựng:

  dầm gối xà ngang

  toa ngủ

  điện:

  móng néo chìm

  tấm néo chìm

  giao thông & vận tải:

  tà vẹt thanh giằng ngang (đóng tàu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sleeper

  a rester who is sleeping

  Synonyms: slumberer

  a spy or saboteur or terrorist planted in an enemy country who lives there as a law-abiding citizen until activated by a prearranged signal

  an unexpected achiever of success

  the winner was a true sleeper--no one expected him to get it

  pajamas with feet; worn by children

  a piece of furniture that can be opened up into a bed

  tropical fish that resembles a goby and rests quietly on the bottom in shallow water

  Synonyms: sleeper goby

  an unexpected hit

  that movie was the sleeper of the summer

  Similar:

  tie: one of the cross braces that support the rails on a railway track

  the British call a railroad tie a sleeper

  Synonyms: railroad tie, crosstie

  sleeping car: a passenger car that has berths for sleeping

  Synonyms: wagon-lit