wagon-lit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wagon-lit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wagon-lit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wagon-lit.

Từ điển Anh Việt

 • wagon-lit

  /'vægʤ:n'li:/

  * danh từ

  (ngành đường sắt) toa nằm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wagon-lit

  * kinh tế

  toa giường nằm (tàu hỏa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet