sleeper lifter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper lifter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper lifter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper lifter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper lifter

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị nhấc tà vẹt