sleeper space tamper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper space tamper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper space tamper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper space tamper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper space tamper

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy chèn