sleeper screwdriver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper screwdriver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper screwdriver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper screwdriver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper screwdriver

    * kỹ thuật

    chìa vặn vít tà vẹt

    giao thông & vận tải:

    chìa vặn bulông tà vẹt