sleeper fastening nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper fastening nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper fastening giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper fastening.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper fastening

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự cố định tà vẹt