sleeper relaying machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper relaying machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper relaying machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper relaying machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper relaying machine

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị đặt tà vẹt