sleeper seat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper seat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper seat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper seat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper seat

    * kinh tế

    ghế nằm