sleeper weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeper weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeper weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeper weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeper weight

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trọng lượng tà vẹt