slumberer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slumberer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slumberer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slumberer.

Từ điển Anh Việt

 • slumberer

  /'slʌmbərə/

  * danh từ

  người hay ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • slumberer

  Similar:

  sleeper: a rester who is sleeping