sleeping-suit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-suit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-suit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-suit.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-suit

    /'sli:piɳsju:t/

    * danh từ

    quần áo ngủ