sleepless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleepless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleepless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleepless.

Từ điển Anh Việt

 • sleepless

  /'sli:plis/

  * tính từ

  thức, không ngủ

  a sleepless night: một đêm không ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sleepless

  Similar:

  insomniac: experiencing or accompanied by sleeplessness

  insomniac old people

  insomniac nights

  lay sleepless all night

  twenty watchful, weary, tedious nights"- Shakespeare

  Synonyms: watchful

  lidless: always watchful

  to an eye like mine, a lidless watcher of the public weal"- Alfred Tennyson