insomniac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insomniac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insomniac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insomniac.

Từ điển Anh Việt

 • insomniac

  /in'sɔmniæk/

  * tính từ

  (y học) bị chứng mất ngủ

  (thuộc) chứng mất ngủ

  làm mất ngủ

  * danh từ

  (y học) người bị chứng mất ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insomniac

  someone who cannot sleep

  Synonyms: sleepless person

  experiencing or accompanied by sleeplessness

  insomniac old people

  insomniac nights

  lay sleepless all night

  twenty watchful, weary, tedious nights"- Shakespeare

  Synonyms: sleepless, watchful