lidless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lidless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lidless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lidless.

Từ điển Anh Việt

 • lidless

  /'lidlis/

  * tính từ

  không nắp, không vung

  không mi (mắt)

  (thơ ca) cảnh giác; thức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lidless

  * kinh tế

  không nắp

  không vung

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lidless

  not having or covered with a lid or lids

  a lidless container

  Antonyms: lidded

  having no lid

  a lidless container

  always watchful

  to an eye like mine, a lidless watcher of the public weal"- Alfred Tennyson

  Synonyms: sleepless