nap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nap.

Từ điển Anh Việt

 • nap

  /næp/

  * danh từ

  giấc ngủ chợp, giấc trưa

  to take (have) a nap: đánh một giấc ngủ trưa

  to snatch (steal) a nap: a nap ngủ chợp đi một lát

  * nội động từ

  ngủ chợp một lát, ngủ trưa

  to be caught napping

  bị bất ngờ

  to catch someone napping

  bất chợt ai đang ngủ; bất chợt ai đang làm việc gì; bắt được ai đang lầm lỗi gì; làm một cú bất ngờ đối với ai

  * danh từ

  dệt tuyết

  * ngoại động từ

  (nghành dệt) làm cho lên tuyết

  * danh từ

  lối chơi bài napôlêông

  sự đánh cá tất cả tiền vào một con ngựa; con ngựa mình dốc hết tiền vào để đánh cá

  to go up

  (nghĩa bóng) liều để thắng lớn, được ăn cả ngã về không)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nap

  * kỹ thuật

  lớp phủ

  tạo tuyết

  dệt may:

  cào lông

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nap

  a soft or fuzzy surface texture

  sleeping for a short period of time (usually not in bed)

  Synonyms: catnap, cat sleep, forty winks, short sleep, snooze

  take a siesta

  She naps everyday after lunch for an hour

  Synonyms: catnap, catch a wink

  Similar:

  sleep: a period of time spent sleeping

  he felt better after a little sleep

  there wasn't time for a nap

  pile: the yarn (as in a rug or velvet or corduroy) that stands up from the weave

  for uniform color and texture tailors cut velvet with the pile running the same direction

  napoleon: a card game similar to whist; usually played for stakes