sleeping bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping bag.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sleeping bag

    large padded bag designed to be slept in outdoors; usually rolls up like a bedroll

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).