sleeping-sickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-sickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-sickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-sickness.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-sickness

    /'sli:piɳ,siknis/ (sleepy_sickness) /'sli:pi'siknis/

    * danh từ

    bệnh buồn ngủ