sleeping-pills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-pills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-pills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-pills.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-pills

    /'sli:piɳpilz/

    * danh từ số nhiều

    viên thuốc ngủ