sleeping sickness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping sickness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping sickness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping sickness.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeping sickness

    * kỹ thuật

    y học:

    bệnh ngủ (bệnh trypanosoma)

Từ điển Anh Anh - Wordnet