sleeping unit area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping unit area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping unit area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping unit area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeping unit area

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ghế nằm (trên tàu, xe ...)