sleeping room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeping room

    * kỹ thuật

    buồng ngủ

    phòng ngủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet