chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chamber.

Từ điển Anh Việt

 • chamber

  /'tʃeimbə/

  * danh từ

  buồng, phòng; buồng ngủ

  (số nhiều) nhà có sẵn đồ đạc cho đàn ông chưa vợ

  (số nhiều) phòng luật sư; phòng làm việc của thẩm phán, phòng làm việc của quan toà

  (Chamber) phòng, viện

  chamber of commerce

  phòng thương mại

  the chamber of deputies

  hạ nghị viện

  khoang (trong máy...); hốc (mắt); ổ đạn (súng lục)

  chậu đái đêm, cái bô ((cũng) chamber pot)

  * ngoại động từ

  bỏ vào phòng, nhốt vào phòng

  (kỹ thuật) khoan rỗng, khoét thành hốc

 • chamber

  (Tech) buồng, phòng, hộp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chamber

  * kinh tế

  buồng

  phòng

  thùng

  * kỹ thuật

  buồng

  buồng cháy

  hầm

  hố

  hốc

  khoang

  ngăn

  phòng

  thân quặng

  tủ

  hóa học & vật liệu:

  buồng ngăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chamber

  a natural or artificial enclosed space

  an enclosed volume in the body

  the chambers of his heart were healthy

  a room where a judge transacts business

  a deliberative or legislative or administrative or judicial assembly

  the upper chamber is the senate

  place in a chamber

  Similar:

  bedroom: a room used primarily for sleeping

  Synonyms: sleeping room, sleeping accommodation, bedchamber