sleeping policeman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping policeman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping policeman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping policeman.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping policeman

    * danh từ

    chỗ gồ lên xây ngang đường để buộc các lái xe chạy chậm lại