sleeping porch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping porch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping porch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping porch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sleeping porch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiên ngủ