sleeping-draught nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-draught nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-draught giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-draught.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-draught

    /'sli:piɳdrɑ:ft/

    * danh từ

    thuốc ngủ