sleeping-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sleeping-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sleeping-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sleeping-car.

Từ điển Anh Việt

  • sleeping-car

    /'sli:piɳkɑ:/

    * danh từ

    toa xe có giường ngủ