heating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

heating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm heating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của heating.

Từ điển Anh Việt

 • heating

  /'hi:tiɳ/

  * danh từ

  sự đốt nóng, sự đun nóng; sự làm nóng

  (kỹ thuật), (vật lý) sự nung; sự nóng lên

  electrice heating: sự nung điện

  collisional heating: sự nóng lên do va chạm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • heating

  * kinh tế

  sự đốt nóng

  sự hung nóng

  sự xử lý nhiệt

  * kỹ thuật

  cấp nhiệt

  lò sưởi

  nung nóng

  sự đốt nóng

  sự đun

  sự gia nhiệt

  sự làm nóng

  sự nóng lên

  sự nung

  sự nung nóng

  sự phát nóng

  sự sấy

  sự sưởi

  sự sưởi ấm

  sự tăng nhiệt

  sưởi

  sưởi ấm

  tăng nhiệt

  xây dựng:

  sự đun nóng

  sự hâm nóng

  sự nung trước

  sưởi, nung (nóng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • heating

  the process of becoming warmer; a rising temperature

  Synonyms: warming

  Similar:

  heating system: utility to warm a building

  the heating system wasn't working

  they have radiant heating

  Synonyms: heating plant, heat

  heat: make hot or hotter

  the sun heats the oceans

  heat the water on the stove

  Synonyms: heat up

  Antonyms: cool

  heat: provide with heat

  heat the house

  inflame: arouse or excite feelings and passions

  The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor

  The refugees' fate stirred up compassion around the world

  Wake old feelings of hatred

  Synonyms: stir up, wake, ignite, heat, fire up

  heat: gain heat or get hot

  The room heated up quickly

  Synonyms: hot up, heat up

  Antonyms: cool