anestrus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anestrus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anestrus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anestrus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anestrus

    applies to nonhuman mammals: a state or interval of sexual inactivity between two periods of estrus

    Synonyms: anestrum, anoestrus, anoestrum

    Antonyms: estrus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).