passmark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passmark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passmark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passmark.

Từ điển Anh Việt

  • passmark

    * danh từ

    điểm trung bình đủ thi đỗ