pass-band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pass-band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pass-band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pass-band.

Từ điển Anh Việt

  • pass-band

    * danh từ

    (điện tử) dải thông