passingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passingly.

Từ điển Anh Việt

  • passingly

    xem passing