passably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passably.

Từ điển Anh Việt

  • passably

    /'pɑ:səbli/

    * phó từ

    đạt yêu cầu, tàm tạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet