jolly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jolly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jolly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jolly.

Từ điển Anh Việt

 • jolly

  /'dʤɔli/

  * tính từ

  vui vẻ, vui tươi, vui nhộn

  chếnh choáng say, ngà ngà say

  the jolly god: thần rượu

  (từ lóng) thú vị, dễ chịu

  jolly weather: thời tiết dễ chịu

  (mỉa mai) thú vị gớm; dễ chịu gớm, hay ho gớm

  what a jolly mess I am in!: mình thật là lâm vào một hoàn cảnh dễ chịu gớm!

  * phó từ

  (từ lóng) rất, hết sức, lắm, quá

  jolly tired: mệt hết sức, mệt lử

  you will jolly well have to do it: anh phải làm cái đó là đúng quá đi rồi, nhất định là anh phải làm cái đó rồi

  * ngoại động từ

  (thông tục) ((thường) + along) tán tỉnh, phỉnh phờ, phỉnh nịnh

  đùa bỡn, trêu chòng, chòng ghẹo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jolly

  a happy party

  Similar:

  jolly boat: a yawl used by a ship's sailors for general work

  kid: be silly or tease one another

  After we relaxed, we just kidded around

  Synonyms: chaff, josh, banter

  gay: full of or showing high-spirited merriment

  when hearts were young and gay

  a poet could not but be gay, in such a jocund company"- Wordsworth

  the jolly crowd at the reunion

  jolly old Saint Nick

  a jovial old gentleman

  have a merry Christmas

  peals of merry laughter

  a mirthful laugh

  Synonyms: jocund, jovial, merry, mirthful

  reasonably: to a moderately sufficient extent or degree

  pretty big

  pretty bad

  jolly decent of him

  the shoes are priced reasonably

  he is fairly clever with computers

  Synonyms: moderately, pretty, somewhat, fairly, middling, passably

  Antonyms: unreasonably, immoderately