passer-by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passer-by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passer-by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passer-by.

Từ điển Anh Việt

 • passer-by

  /'pɑ:sə'bai/

  * danh từ, số nhiều passers-by /'pɑ:səz'bai/

  khách qua đường ((cũng) passer)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • passer-by

  Similar:

  passerby: a person who passes by casually or by chance

  Synonyms: passer