passerby nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

passerby nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm passerby giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của passerby.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • passerby

    a person who passes by casually or by chance

    Synonyms: passer-by, passer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).