feast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feast.

Từ điển Anh Việt

 • feast

  /fi:st/

  * danh từ

  bữa tiệc, yến tiệc

  ngày lễ, ngày hội hè

  (nghĩa bóng) sự hứng thú

  a feast of reason: cuộc nói chuyện hứng thú

  * nội động từ

  dự tiệc, tiệc tùng; ăn cỗ

  thoả thuê

  * nội động từ

  thết tiệc, chiêu đâi, khoản đãi

  (+ away) tiệc tùng hết (thời gian...)

  to away the night

  tiệc tùng suốt đêm

  làm cho say mê, làm cho thích thú

  to feast one's eyes on a lovely view: say mê ngắm cảnh đẹp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • feast

  something experienced with great delight

  a feast for the eyes

  partake in a feast or banquet

  Synonyms: banquet, junket

  provide a feast or banquet for

  Synonyms: banquet, junket

  Similar:

  banquet: a ceremonial dinner party for many people

  banquet: a meal that is well prepared and greatly enjoyed

  a banquet for the graduating seniors

  the Thanksgiving feast

  they put out quite a spread

  Synonyms: spread

  fete: an elaborate party (often outdoors)

  Synonyms: fiesta

  feed: gratify

  feed one's eyes on a gorgeous view