feast of dormition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feast of dormition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feast of dormition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feast of dormition.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • feast of dormition

    Similar:

    dormition: celebration in the Eastern Orthodox Church of the Virgin Mary's being taken up into heaven when her earthly life ended; corresponds to the Assumption in the Roman Catholic Church and is also celebrated on August 15th

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).