feast of the circumcision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feast of the circumcision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feast of the circumcision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feast of the circumcision.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • feast of the circumcision

    Similar:

    circumcision: (Roman Catholic Church and Anglican Church) feast day celebrating the circumcision of Jesus; celebrated on January 1st

    Synonyms: January 1

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).