feed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feed.

Từ điển Anh Việt

 • feed

  /fi:d/

  * danh từ

  sự ăn, sự cho ăn

  out at feed: cho ra đồng ăn cỏ

  off one's feed: (ăn) không thấy ngon miệng

  on the feed: đang ăn mồi, đang tìm mồi (cá)

  cỏ, đồng cỏ

  suất lúa mạch, suất cỏ khô (cho ngựa)

  (thông tục) bữa ăn, bữa chén

  chất liệu, sự cung cấp, chất liệu (cho máy móc)

  đạn (ở trong súng), băng đạn

  * ngoại động từ fed

  cho ăn (người, súc vật)

  to feed a cold: ăn nhiều khi bị cảm lạnh (để tăng sức đề kháng)

  he cannot feed himself: nó chưa và lấy ăn được

  cho (trâu, bò...) đi ăn cỏ

  nuôi nấng, nuôi cho lớn

  to feed up: nuôi cho béo, bồi dưỡng; cho ăn chán chê; làm cho chán chê, làm cho ngấy

  nuôi (hy vọng); làm tăng (cơn giận...)

  dùng (ruộng) làm đồng cỏ

  cung cấp (chất liệu cho máy...)

  to feed the fire: bỏ thêm lửa cho củi cháy to

  (sân khấu), (từ lóng) nhắc bằng vĩ bạch (giữa hai diễn viên)

  (thể dục,thể thao) chuyền (bóng, cho đồng đội sút làm bàn)

  * nội động từ

  ăn, ăn cơm

  ăn cỏ (súc vật)

  to feed on someone

  dựa vào sự giúp đỡ của ai

  to feed on something

  sống bằng thức ăn gì

  to be fed up

  (từ lóng) đã chán ngấy

 • feed

  (Tech) cung cấp; nuôi dưỡng; tiếp sóng; đi tới, chạy tới; tiếp phiếu, tiếp băng

 • feed

  (máy tính) sự cấp (liệu) sự cung dưỡng

  automatic f. cấp liệu tự động

  gravity f. cấp liệu do trọng lượng bản thân

  line f. sự chuyển băng (sang dòng mới), sự cho băng

  tape f. cơ cấu kéo băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • feed

  food for domestic livestock

  Synonyms: provender

  provide as food

  Feed the guests the nuts

  give food to

  Feed the starving children in India

  don't give the child this tough meat

  Synonyms: give

  Antonyms: starve

  feed into; supply

  Her success feeds her vanity

  introduce continuously

  feed carrots into a food processor

  Synonyms: feed in

  support or promote

  His admiration fed her vanity

  take in food; used of animals only

  This dog doesn't eat certain kinds of meat

  What do whales eat?

  Synonyms: eat

  serve as food for; be the food for

  This dish feeds six

  gratify

  feed one's eyes on a gorgeous view

  Synonyms: feast

  Similar:

  run: move along, of liquids

  Water flowed into the cave

  the Missouri feeds into the Mississippi

  Synonyms: flow, course

  prey: profit from in an exploitatory manner

  He feeds on her insecurity

  fertilize: provide with fertilizers or add nutrients to

  We should fertilize soil if we want to grow healthy plants

  Synonyms: fertilise

  tip: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

  Remember to tip the waiter

  fee the steward

  Synonyms: fee, bung