fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fee.

Từ điển Anh Việt

 • fee

  /fi:/

  * danh từ

  tiền thù lao; tiền thưởng (người hầu...)

  tiền nguyệt liễm; học phí

  gia sản

  (sử học) lânh địa, thái ấp

  to hold in fee

  có, có quyền sở hữu

  * ngoại động từ feed

  trả tiền thù lao cho (ai)

  đóng nguyệt phí

  thuê (ai) giúp việc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fee

  * kinh tế

  lệ phí

  phần đóng góp

  phí

  phí thị thực

  phí thủ tục (cấp giấy tờ)

  thù lao

  * kỹ thuật

  chi phí

  phí

  phí tổn

  thù lao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fee

  a fixed charge for a privilege or for professional services

  an interest in land capable of being inherited

  Similar:

  tip: give a tip or gratuity to in return for a service, beyond the compensation agreed on

  Remember to tip the waiter

  fee the steward

  Synonyms: bung