fee-tail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fee-tail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fee-tail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fee-tail.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fee-tail

    limit the inheritance of property to a specific class of heirs

    Synonyms: entail

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).