feet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feet.

Từ điển Anh Việt

 • feet

  /fut/

  * danh từ, số nhiều feet

  chân, bàn chân (người, thú...)

  bước chân, cách đi

  swift of foot: có bước đi nhanh

  (quân sự) bộ binh

  horse, foot and artillery: kỵ binh, bộ binh và pháo binh

  chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối

  at the foot of a page: ở cuối trang

  phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)

  âm tiết ((thơ ca))

  (thực vật học) gốc cánh (hoa)

  cặn bã ((thường) foot)

  đường thô ((thường) foots)

  (foots) (như) footlights

  at someone's feet

  ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai

  đang cầu cạnh ai

  to be (stand) on one's feet

  đứng thẳng

  lại khoẻ mạnh

  có công ăn việc làm, tự lập

  to carry someone off his feet

  làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai

  to fall on (upon) one's feet

  (xem) fall

  to find (know) the length of someone's feet

  biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai

  to have the ball at one's feet

  (xem) ball

  to have feet of clay

  chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững

  to have one food in the grave

  gần đất xa trời

  to have (put, set) one's foot on the neck of somebody

  đè đầu cưỡi cổ ai

  to keep one's feet

  (xem) feet

  to measure anothers foot by one's own last

  suy bụng ta ra bụng người

  to put one's foot down

  (xem) put

  to put one's foot in it

  (xem) put

  to put (set) someone back on his feet

  phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai

  to set on foot

  (xem) set

  with foat at foot

  đã đẻ (ngựa cái)

  [with one's] feet foremost

  bị khiêng đi để chôn

  * ngoại động từ

  đặt chân lên

  thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)

  (thông tục) thanh toán (hoá đơn)

  (thông tục) cộng, cộng gộp

  * nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  đi bộ

  nhảy

  to foot it

  (thông tục) nhảy, nhảy múa

  đi bộ

  chạy

  to foot up

  lên tới, tới mức, tổng cộng tới

  the expenditure footed up to 3,000dd: tiền nộp phí tổn lên tới 3 000 đồng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • feet

  * kinh tế

  chân