starve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starve.

Từ điển Anh Việt

 • starve

  /stɑ:v/

  * nội động từ

  chết đói

  thiếu ăn

  (thông tục) đói, thấy đói

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chết rét

  (nghĩa bóng) thèm khát, khát khao

  to starve for knowledge: khát khao hiểu biết

  * ngoại động từ

  làm chết đói, bỏ đói; bắt nhịn đói (để phải làm gì)

  to starve the enemy into surrender: làm cho quân địch đói mà phải đầu hàng

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm chết rét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • starve

  be hungry; go without food

  Let's eat--I'm starving!

  Synonyms: hunger, famish

  Antonyms: be full

  die of food deprivation

  The political prisoners starved to death

  Many famished in the countryside during the drought

  Synonyms: famish

  deprive of food

  They starved the prisoners

  Synonyms: famish

  Antonyms: feed

  deprive of a necessity and cause suffering

  he is starving her of love

  The engine was starved of fuel

  Similar:

  crave: have a craving, appetite, or great desire for

  Synonyms: hunger, thirst, lust