thirst nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thirst nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thirst giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thirst.

Từ điển Anh Việt

 • thirst

  /θə:st/

  * danh từ

  sự khát nước

  to quench one's thirst: làm cho hết khát

  (nghĩa bóng) sự thèm khát, sự khao khát

  a thirst for knowledge: sự khao khát hiểu biết

  * nội động từ

  khát nước

  (nghĩa bóng) (+ after, for) thèm khát, khao khát

  to thirst after (for) something: thèm khát (khao khát) cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • thirst

  * kỹ thuật

  y học:

  chứng khát

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thirst

  a physiological need to drink

  Synonyms: thirstiness

  feel the need to drink

  Similar:

  hunger: strong desire for something (not food or drink)

  a thirst for knowledge

  hunger for affection

  Synonyms: hungriness, thirstiness

  crave: have a craving, appetite, or great desire for

  Synonyms: hunger, starve, lust