thirst-quenching nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thirst-quenching nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thirst-quenching giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thirst-quenching.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • thirst-quenching

    * kinh tế

    sự giải khát