thirstily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thirstily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thirstily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thirstily.

Từ điển Anh Việt

 • thirstily

  * phó từ

  khát, cảm thấy khát

  gây ra khát, làm cho khát

  khao khát, ham muốn mạnh mẽ

  cần nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • thirstily

  in a thirsty manner

  we drank thirstily from the bottle that was passed around

  Similar:

  eagerly: with eagerness; in an eager manner

  the news was eagerly awaited