prey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

prey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm prey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của prey.

Từ điển Anh Việt

 • prey

  /prei/

  * danh từ

  mồi

  to become (fall) a prey to...: làm mồi cho...

  a beast of prey: thú săn mồi

  a bird of prey: chim săn mồi

  (nghĩa bóng) mồi, nạn nhân (của ai, của bệnh hoạn, của sự sợ hãi...)

  to become a prey to fear: bị nỗi lo sợ luôn luôn giày vò

  * nội động từ

  (+ upon) rình mồi, tìm mồi, bắt mồi (mãnh thú)

  cướp bóc (ai)

  làm hao mòn (bệnh tật); giày vò, day dứt, ám ảnh (nỗi đau buồn...)

  his failure preyed upon his mind: sự thất bại day dứt tâm trí anh ta

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • prey

  a person who is the aim of an attack (especially a victim of ridicule or exploitation) by some hostile person or influence

  he fell prey to muggers

  everyone was fair game

  the target of a manhunt

  Synonyms: quarry, target, fair game

  animal hunted or caught for food

  Synonyms: quarry

  profit from in an exploitatory manner

  He feeds on her insecurity

  Synonyms: feed

  Similar:

  raven: prey on or hunt for

  These mammals predate certain eggs

  Synonyms: predate