raven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raven.

Từ điển Anh Việt

 • raven

  /'reivn/

  * danh từ

  (động vật học) con quạ

  * tính từ

  đen như qụa, đen nhánh

  raven hair: tóc đen nhánh

  * động từ

  cắn xé (mồi); ăn ngấu nghiến, ăn phàm

  cướp, giật

  (+ after) tìm kiếm (mồi)

  to raven after prey: đi kiếm mồi

  (+ for) thèm khát, thèm thuồng

  to raven for something: thèm khát cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raven

  * kinh tế

  con quạ

  đen như quạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • raven

  large black bird with a straight bill and long wedge-shaped tail

  Synonyms: Corvus corax

  obtain or seize by violence

  prey on or hunt for

  These mammals predate certain eggs

  Synonyms: prey, predate

  feed greedily

  The lions ravened the bodies

  Similar:

  devour: eat greedily

  he devoured three sandwiches

  Synonyms: guttle, pig