flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flow.

Từ điển Anh Việt

 • flow

  /flow/

  * danh từ

  sự chảy

  lượng chảy, lưu lượng

  luồng nước

  nước triều lên

  ebb and flow: nước triều xuống và nước triều lên

  sự đổ hàng hoá vào một nước

  sự bay dập dờn (quần áo...)

  (vật lý) dòng, luồng

  diffusion flow: dòng khuếch tán

  flow of spirits

  tính vui vẻ, tính sảng khoái

  to flow of soul

  chuyện trò vui vẻ

  * nội động từ

  chảy

  rủ xuống, xoà xuống

  hair flows down one's back: tóc rủ xuống lưng

  lên (thuỷ triều)

  phun ra, toé ra, tuôn ra

  đổ (máu); thấy kinh nhiều (đàn bà)

  xuất phát, bắt nguồn (từ)

  wealth flows from industry and agriculture: của cải bắt nguồn từ công nghiệp và nông nghiệp

  rót tràn đầy (rượu)

  ùa tới, tràn tới, đến tới tấp

  letters flowed to him from every corner of the country: thư từ khắp nơi trong nước gửi đến anh ta tới tấp

  trôi chảy (văn)

  bay dập dờn (quần áo, tóc...)

  (từ cổ,nghĩa cổ) tràn trề

  land flowing with milk and honey: đất tràn trề sữa và mật ong

  to swim with the flowing tide

  đứng về phe thắng, phù thịnh

 • Flow

  (Econ) Dòng, luồng, Lưu lượng.

  + Lượng của một biến kinh tế được đo lường trong một khoảng thời gian.

 • flow

  dòng, sự chảy, lưu lượng

  diabatic f. dòng đoạn nhiệt

  back f. dòng ngược

  channel f. dòng chảy trong

  circular f. dòng hình tròn

  conical f. dòng hình nón

  divergent f. dòng phân kỳ

  energy f. dòng năng lượng

  fliud f. dòng chất lỏng

  free f. dòng tự do

  gas f. dòng khí

  geodesic f. (giải tích) dòng trắc địa

  hypersonic f. dòng siêu âm

  gadually varied f. dòng biến đổi dần

  isentropic f. dòng đẳng entropi

  jet f. dòng tia

  laminar f. dòng thành lớp

  logarithmic spiral f. dòng xoắn ốc lôga

  mass f. dòng khối lượng

  non-steady f. dòng không ổn định

  ordinarry f. dòng thông thường

  parallel f. dòng song song

  plastic f. dòng dẻo

  potential f. (cơ học) dòng thế

  pressure f. dòng áp

  rapid f. dòng nhanh

  rapidly varied f. dòng biến nhanh

  secondary f. dòng thứ cấp

  shearing f. dòng sát, dòng trượt, dòng cắt

  spiral f. dòng xoắn ốc

  steady f. dòng ổn định

  suberitical f. dòng trước tới hạn

  subsonic f. dòng dưới âm tốc

  superciritical f. dòng siêu tới hạn, dòng (mạnh) xiết

  traffic f. dòng vận tải

  tranqiul f. dòng yên lặng

  turbulent f. dòng xoáy

  uniform f. dòng đều

  unsteady f. dòng không ổn định

  variable f. dòng biến thiên

  vortex f. (hình học) dòng rôta

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flow

  * kinh tế

  bám sát

  con nước lên

  đi theo

  dòng

  luồng

  luồng dòng

  lưu lượng

  nguồn cung ứng

  nước triều lên

  * kỹ thuật

  dòng

  dòng chảy

  lên (thủy triều)

  luồng

  luồng nước

  lưu lượng

  lưu thông

  sự chảy

  tiến trình

  toán & tin:

  chảy tràn

  mạch chạy

  xây dựng:

  dòng chảy (nước)

  điện:

  dòng lưu động

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flow

  the motion characteristic of fluids (liquids or gases)

  Synonyms: flowing

  the amount of fluid that flows in a given time

  Synonyms: flow rate, rate of flow

  the act of flowing or streaming; continuous progression

  Synonyms: stream

  any uninterrupted stream or discharge

  move or progress freely as if in a stream

  The crowd flowed out of the stadium

  Synonyms: flux

  cause to flow

  The artist flowed the washes on the paper

  be abundantly present

  The champagne flowed at the wedding

  cover or swamp with water

  Similar:

  stream: something that resembles a flowing stream in moving continuously

  a stream of people emptied from the terminal

  the museum had planned carefully for the flow of visitors

  stream: dominant course (suggestive of running water) of successive events or ideas

  two streams of development run through American history

  stream of consciousness

  the flow of thought

  the current of history

  Synonyms: current

  menstruation: the monthly discharge of blood from the uterus of nonpregnant women from puberty to menopause

  the women were sickly and subject to excessive menstruation

  a woman does not take the gout unless her menses be stopped"--Hippocrates

  the semen begins to appear in males and to be emitted at the same time of life that the catamenia begin to flow in females"--Aristotle

  Synonyms: menses, menstruum, catamenia, period

  run: move along, of liquids

  Water flowed into the cave

  the Missouri feeds into the Mississippi

  Synonyms: feed, course

  hang: fall or flow in a certain way

  This dress hangs well

  Her long black hair flowed down her back

  Synonyms: fall

  menstruate: undergo menstruation

  She started menstruating at the age of 11